rabotatuk.com Работа тукУСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ, защита на личнтие данни.

Общи условия за кандидати за работа

Настоящите Общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „РАБОТА ТУК“ ЕООД, ЕИК 206403212, наричано по-долу за краткост „Доставчик“, и потребителите, използващи сайта https://www.rabotatuk.com, наричан по-долу за краткост „Сайта“, в качеството им на лица, търсещи работа, наричани по-долу „Кандидати“, във връзка с предоставянето на услуги на информационното общество, наричани по-долу „Услуги“.

I СТРАНИ

1.1. Доставчик на Услугата е „РАБОТА ТУК“ ЕООД, ЕИК 206403212, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, р-н Приморски, ул. „Иван Аксаков“ № 34, ет. 1, ап. 1, данни за контакт: телефон: 0988837431, имейл: office@rabotatuk.com.

1.2. Кандидат може да бъде всяко дееспособно и пълнолетно физическо лице.

II ХАРАКТЕРИСТИКИ НА УСЛУГАТА

2.1. Доставчикът предоставя на Кандидатите безплатна услуга на информационното общество по смисъла на Закона за електронната търговия, която се изразява в осигуряване на достъп до Сайта с възможност за създаване на автобиографии в секция „Моето представяне“, за разпространяване на създадената автобиография извън Сайта чрез външен линк, за търсене на и за кандидатстване по публикувани обяви за свободни позиции от регистрирани на сайта потребители, в качеството им на работодатели, наричани по-долу за краткост Работодатели, за създаване на коментари по отношение на Работодатели в предвидените за целта секции и други.

2.2. Доставчикът предоставя на Кандидатите Услугата, описана в т.2.1. съгласно параметрите, обявени на Сайта и съобразно правилата на настоящите Общи условия.

2.3. Доставчикът предоставя на нерегистрирани потребители на Сайта свободен достъп до публикуваните обяви за работа, статии в блог секцията и публикуваните коментари за работодатели.

III ЦЕНА НА УСЛУГАТА

3.1. Доставчикът предоставя на Кандидатите безплатно Услугата.

3.2. Доставчикът може да откаже предоставяне на Услугата, в случай че с това биха се засегнали настоящите Общи условия, приложимото законодателство, морала и/или добрите нрави. Доставчикът може и по своя преценка да откаже предоставянето на Услугата.

IV ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА. РЕГИСТРАЦИЯ

4.1. Настоящите Общи условия се прилагат, както към услуги, за които се изисква регистрация, така и за такива, за които не се изисква регистрация.

4.2. Услугите, описани в т.2.3 от настоящите Общи условия се предоставят без регистрация от потребителите на Сайта.

4.3. Услугите, описани в т.2.1. от настоящите Общи условия се използват след извършване на регистрация от Кандидата в Сайта.

4.4. Регистрацията на Кандидат се извършва от дееспособно и пълнолетно физическо лице. С факта на създаване на регистрация лицето декларара, че е то отговаря на тези изисквания. Доставчикът не носи отговорност, в случай че Услугата се използва от лице, което въпреки декларирането на тези обстоятелства, не отговаря на изискванията.

4.5. Регистрацията се извършва с попълване на формата за регистрация на хора, търсещи работа, приемане на настоящите Общи условия чрез маркиране на нарочно за целта поле, наименовано "Съгласен съм с Условията за ползване, Политиката за защита на личните данни и Политика за ползване на бисквитки“ и избиране на бутон „регистрация“. Формата за регистрация изисква попълване на имейл адрес, парола, повтаряне на въведената парола и отговор на въпрос. Въвежданата в регистрационната форма информация може да бъде променяна до натискането на бутона „регистрация“

4.6. При извършване на регистрацията Кандидатът се задължава да предостави верни и актуални данни. Кандидатът се задължава своевременно да актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна.

4.7. Страните се съгласяват, че електронните изявления от и към Доставчика и от и към Кандидатите ще се считат за подписани с обикновен електронен подпис по смисъла на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 година относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар като се съгласяват, че обикновения електронен подпис ще има силата на саморъчен подпис на лицето, от което изхожда електронното изявление на основание на чл. 13, ал.4 от чл. 13, ал.4 от Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (ЗЕДЕУУ).

V СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

5.1. Договорът се смята за сключен с факта на извършване на регистрацията. С извършването на действията по регистрация, описани в т. 4.5. Кандидатът декларира, че е запознат с тези Общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

5.2. Договорът се сключва на български език между Доставчика и Кандидата, съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в секцията „Моето представяне“ в създадения акаунт.

5.3. Настоящите Общи условия са достъпни на интернет страницата на Доставчика Общи условия, заедно с всички изменения и допълнения към тях.

5.4. За сключването на този договор Доставчикът изрично уведомява Кандидата на имейл адреса по регистрация или на този посочен в секция „Моето представяне“.

5.5. При използване на Услугата по т. 2.3., която не изисква регистрация от потребителите, договорът за използването й се счита за сключен от момента на първото й използване от Ползвателя. В този случай настоящите Общи условия имат действия от момента на първото използване на услугата от Ползвателя до момента на преустановяване на използването й.

5.6. Кандидатът се съгласява да бъде адресат и да получава електронни изявления по посочения от него имейл адрес, въведен при извършване на регистрацията или на този посочен в секция „Моето представяне“ във връзка с настоящия договор и услугите в сайта.

VI ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

6.1. С извършване на регистрацията на Кандидатът се създава акаунт, до който му е осигурен отдалечен достъп чрез въвеждане на имейла, въведен при регистрация и избраната от него парола.

6.2. Достъпът до създадения акаунт предоставя възможност за попълване на информация за Кандидата. Информацията се въвежда в секция „Моето представяне“. Въвеждането на тази информация е условие за кандидатстване по публикувани от Работодатели в Сайта обяви за свободни позиции. Кандидатстването се осъществява по предвидения в Сайта начин като създадената в секция „Моето представяне“ автобиография се изпраща до обява по избор на Кандидата. Въведената в секция „Моето представяне“ информация става достъпна за потребителите на Сайта, които са регистрирани като Работодатели, след избиране на бутона „запиши“. Попълнената информация може да се премахва, поправя и допълва чрез осигурения отдалечен достъп чрез имейла по регистрация и избраната парола по всяко време.

6.3. При попълване на информацията в сектор „Моето представяне“ Кандидатът се задължава да предостави верни и актуални данни. Кандидатът се задължава своевременно да актуализира данните, посочени в регистрацията си и в секция „Моето представяне“, в случай на промяна.

6.4. Кандидатът има право да използва Услугата добросъвестно и по предназначение. Кандидатът не трябва да създава затруднения в използването на Сайта и на Услугата от другите потребители чрез използването на софтуер, скриптове, програмни езици или други технологии, които биха могли да създадат такива затруднения. Кандидатът се задължава да не използва Услугата в противоречие с настоящите Общи условия, приложимото законодателство, морала и добрите нрави.

6.5. Кандидатът е длъжен да публикува реална информация в секция „Моето представяне“ и при създаване на коментар за Работодател. Тази ифнромация не трябва да е подвеждаща, да накърнява права и законни интереси на трети лица и да съдържат изказвания с дискриминационен характер и такива, които противоречат на закона, морала и добрите нрави.

6.6. Кандидатът отговаря за всички действия, извършени чрез неговия акаунт, посредством използване на имейла по регистрация и паролата за достъп. В случай на неправомерен достъп или при съмнения за такъв, Кандидатът е длъжен незабавно да уведоми Доставчика на посочения в Общите условия електронен адрес.

6.7. Ползвателят осигурява самостоятелно оборудването за достъп до Сайта, Услугата и нейното управление.

6.8. Във всеки момент преди, по време или след предоставяне на Услугата, Доставчикът има право да изисква от Кандидата да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените обстоятелства и лични данни, въведени при регистрацията и в секцията „Моето представяне“.

6.9. В случай, че по някаква причина Кандидатът е забравил или изгубил своята парола за достъп, Доставчикът има право да приложи обявената процедура за „Забравена парола", достъпна на адрес Забравена парола

6.10. Доставчикът придобива неизключително право върху обектите на интелектуална сосбтвеност на Кандидатите /лога, авторски текстове и изображения/, които те са предоставили при регистрацията и попълването на информацията в секция „Моето представяне“ за целите на предоставянето на Услугата без да дължи възнаграждение за това.

6.11. Доставчикът има авторско право върху сайта и неговото съдържание, съобразно правилата на Закона за авторското право и сродните му права. Кандидатът и нерегистрираните потребители на Сайта нямат право да използват, копират, променят или разпространяват това съдържание без съгласието на Доставчика или на друго правоимащо лице /партньор или друг ползвател/ за цели различни от използването на Услугата.

6.12. Кандидатът няма право да използва достъпната в сайта информация и получаваните от него лични данни, отнасяща се до други регистрирани потребители, за цели различни от използването на Услугата.

6.13. Доставчикът не носи отговорност да действията на потребителите на Сайта, извършени при неговото изпозлване. Доставчикът не осъществява контрол върху тях, както и върху въвежданата в Сайта информация. Всеки потребител на Сайта сам отговаря за действията си, извършени в Сайта.

6.14. Доставчикът не е посредник между Кандидатите и Работодателите и не участва при вземане на решения от страна на Работодателите, както и не осъществява контрол върху този процес. Той не носи отговорност за взетите от Работодателите решения за наеме на служутели за свободните места, за които е била публикувана обява в Сайта.

VII ИЗМЕНЕНИЕ НА УСЛУГИТЕ И ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

7.1. Доставчикът свободно и без предварително уведомяване и одобрение може да добавя, променя и премахва предлаганите на Сайта Услуги.

7.2. Настоящите Общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика, за което последният уведомява Кандидата чрез публикуването на новите условия на видно място на Сайта или в акаунта на Кандидата.

7.3. След уведомяването за промените по т. 8.2. Кандидата разполага с 15-дневен срок, в който да се запознае с тях и в случай, че не е съгласен с приложението им да прекрати договора с Доставчика. Промените на Общите условия влизат в сила след безрезултатното изтичането на този срок.

7.4. Ползвателите, които използват Услугата без регистрация приемат новите Общи условия от момента на използването след промяната им, без изрично уведомление за промяната.

7.5. Доставчикът си запазва правото на прехвърляне /цедиране/ на правата и задълженията по настоящите Общи условия.

VIII СПИРАНЕ И ОГРАНИЧАВАНЕ НА ДОСТЪПА ДО УСЛУГАТА

8.1. Доставчикът може временно да ограничи или преустанови предоставянето на Услугата по отношение на Кандидата, в случай че последният при използването на Услугата нарушава настоящите Общи условия, българското законодателство, морала или добрите нрави.

8.2. Доставчикът има право временно да ограничи или преустанови достъпа до Сайта и предоставянето на Услугата, когато това е необходимо за извършване на профилактика, отстраняване на повреди и други свързани с това дейности.

8.3. В случаите по т.8.1. и т.8.2. Доставчикът своевременно възстановява предоставянето на услугата след отпадане на обстоятелството, причинило преустановяването и/или ограничението.

8.4. Доставчикът не отговаря за вреди и пропуснати ползи, настъпили в резултат на ограничаване и/или преустановяване при условията на т.8.1., 8.2. и 8.3. на достъпа до Сайта и предоставяне на Услугата, освен когато това се дължи на умисъл или груба небрежност от страна на Доставчика.

IX ПРЕКРАТЯВАНЕ

9.1. Договорът за предоставяне на Услугата се прекратява:

9.1.1. с прекратяване на регистрацията на Кандидата;

9.1.2. при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на Доставчика;

9.1.3. при смърт на Кандидата;

9.1.4. по взаимно съгласие;

9.1.5. с едностранно предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна;

9.1.6. при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;

9.1.7. при нарушаване на правилата на настоящите Общи условия, описани в раздел VI;

9.2. Доставчикът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че предоставяните услуги се изпозлват в нарушение на настоящите Общи условия, приложимото законодателство, морала или добрите нрави.

X ЛИЧНИ ДАННИ

10.1. Информацията, въведена при регистриране и администриране на акаунта на Кандидата се съхранява на външен хостинг, осигурен от "СуперХостинг.БГ" ЕООД, ЕИК 131449987. Информацията се съхранява до изтриване на акаунта от Канидата. Достъпът до базата данни с информацията се осъществява чрез акаунт в хостинга с потребителско име и парол

10.2. Въпросите, свързани с обработване на лични данни във връзка с предоставяне на Услугите, са уредени в Политиките за обработване на лични данни, достъпни на адрес: майл: office@rabotatuk.com

10.3. Доставчикът не отговаря за действията на Работодателите по правомерното обработване на личните данни, получени посредством използването на Сайта и Услугите.

ДРУГИ УСЛОВИЯ

11.1. Недействителността на някоя от разпоредбите на тези Общи условия не води до недействителност на целия договор.

11.2. За неуредените в тези Общи условия въпроси се прилагат законите на Република България.

11.3. Споровете, породени от този договор ще бъдат решавани по взаимно съгласие. При невъзможност да бъде постигнато такова спорът може да бъде разрешен от компетентия съд

11.4. В случай на нарушение на правата на Кандидата по Закона за защита на потребителите, той може да се обърне към Комисията за защита на потребителите, с адрес: 1000 гр.София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6, тел.: 02 / 980 25 24, факс: 02 / 988 42 18, гореща линия: 0700 111 22, Уеб сайт: www.kzp.bg

11.5. Настоящите Общи условия са приети и влизат в сила за всички Кандидати и нерегистрирани потребители на Сайта на 01.03.2021г.

Общи условия за работодатели

Настоящите Общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „РАБОТА ТУК“ ЕООД, ЕИК 206403212, наричано по-долу за краткост „Доставчик“, и потребителите, използващи сайта rabotatuk.com, наричан по-долу за краткост „Сайта“, в качеството им на работодатели, наричани по-долу „Работодатели“, във връзка с предоставянето на услуги на информационното общество, наричани по-долу „Услуга“.

I СТРАНИ

1.1. Доставчик на Услугата е „РАБОТА ТУК“ ЕООД, ЕИК 206403212, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, р-н Приморски, ул. „Иван Аксаков“ № 34, ет. 1, ап. 1, данни за контакт: телефон: 0988837431, имейл: office@rabotatuk.com

1.2. Работодател може да бъде всяко юридическо или физическо лице, регистрирано в Търговски регистър или Регистър Булстат към Агнцията по вписванията.

II ХАРАКТЕРИСТИКИ НА УСЛУГАТА

2.1. Доставчикът предоставя услуга на информационното общество по смисъла на Закона за електронната търговия (ЗЕТ), която се изразява в осигуряване на достъп до Сайта с възможност за публикуване на обяви за свободни работни позиции; за получаване на изпратени автобиографии от потребители, регистрирани като хора, търсещи работа; за свободно преглеждане на такива автобиографии в Сайта на база въведени критерии; за активиране на секция за коментари от страна на служители; за възможност за изготвяне на обява с уникален дизайн (не се попълват полетата във формата за публикуване на обява, а се извършва чрез завка на имейл: office@rabotatuk.com ) и други.

2.2. Доставчикът предоставя на Работодателите Услугата, описана в т.3.1. съгласно параметрите, обявени на Сайта и съобразно правилата на настоящите Общи условия.

2.3. Доставчикът предоставя на нерегистрираните потребители на Сайта свободен достъп до публикуваните обяви за свободни работни позиции, статии в блог секцията и публикуваните коментари за работодатели.

III ЦЕНА НА УСЛУГАТА

3.1. Доставчикът предоставя Услугата, описана в т. 2.1. срещу възнаграждение, дължимо от Работодателя или безплатно, в зависимост от избраната Услуга. Информация за различните параметри на Услугата, описана в т.2.1. е достъпна на страницата на Доставчика в интеренет -Тук

3.2. Заплащането на възнаграждението по т.3.1. се извършва по указания в Сайта начин. Информацията е достъпна в страницата на Доставчика в интернет. За използване на Услугата Работодателят следва да предостави по електронен път, на имейл адреса за кореспонденция на Доставчика, платежно нареждане или друго доказателство за извършеното плащане.

3.3. При заявено от страна на Работодателя желание за издаване на фактура за извършеното плащане, такава се предоставя на имейл адреса по регистрация.

3.4. Доставчикът потвърждава получаването на плащането чрез активиране на Услугата.

3.5. Работодателят не може да се откаже от заявената Услуга, след като тя бъде активирана. Цената за съответната Услуга не подлежи на възстановяване.

3.6. Доставчикът може да откаже предоставяне на Услугата, в случай че с това биха се засегнали настоящите Общи условия, приложимото законодателство, морала и/или добрите нрави. Доставчикът може и по своя преценка да откаже предоставянето на Услугата.

IV ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА. РЕГИСТРАЦИЯ

4.1. Настоящите Общи условия се прилагат, както към услуги, за които се изисква регистрация, така и за такива, за които не се изисква регистрация.

4.2. Услугите, описани в т.2.3. от настоящите Общи условия се предоставят без регистрация от потребителите на Сайта.

4.3. Услугите, описани в т.2.1. от настоящите Общи условия се използват след извършване на регистрация от Работодателя в Сайта и след активиране на избрания от него тип акаунт, съобразно параметрите, описани в Сайта и правилата на настоящите Общи условия.

4.4. Регистрацията от Работодател се извършва от дееспособно и пълнолетно физическо лице, оторизирано да представлява юридическото или физическото лице по т. 1.2. от настоящите Общи условия. С факта на създаване на регистрацията лицето, което я извършва декларира, че е оторизирано от Работодателя, който регистрира да извършва регистрацията, да приеме настоящите Общи условия и да сключва договор за предоставяне на услугите, описани в т. 2.1. от Общите условия, както и че е дееспособно и пълнолетно да извършва тези действия.

4.5. Регистрацията се извършва с попълване на формата за регистрация на лица и фирми предлагащи работа, приемане на настоящите Общи условия чрез маркиране на нарочно за целта поле, наименовано "Съгласен съм с Условията за ползване, Политиката за защита на личните данни и Политика за ползване на бисквитки“ и избиране на бутон „регистрация“. Формата за регистрация изисква попълване на имейл адрес, парола, повтаряне на въведената парола и отговор на въпрос. Въвежданата в регистрационната форма информация може да бъде променяна до натискането на бутона „регистрация“

4.6. При извършване на регистрацията Работодателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Работодателят се задължава своевременно да актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна.

4.7. Страните се съгласяват, че електронните изявления от и към Доставчика и от и към Работодателя ще се считат за подписани с обикновен електронен подпис по смисъла на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 година относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар като се съгласяват, че обикновения електронен подпис ще има силата на саморъчен подпис на лицето, от което изхожда електронното изявление на основание на чл. 13, ал.4 от чл. 13, ал.4 от Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (ЗЕДЕУУ).

V СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

5.1. Договорът се смята за сключен с факта на извършване на регистрацията. С извършването на действията по регистрация, описани в т. 4.5. Работодателят декларира, че е запознат с тези Общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

5.2. За използването на отделните платени Услуги е необходимо Работодателят да направи заявка съобразно, описаното в Сайта и на база на сключения с тези Общи условия договор. Услугата се предоставя с активирането й от страна на Доставчика. Активирането изисква попълване на информацията в секция „Информация за Вашата фирма“ и извършване на заплащане на възнаграждение за избраната Услуга от страна на Работодателя съобразно, описаното в Сайта и правилата на т.3.1. и т. 3.2. от настоящите Общи условия.

5.3. Договорът се сключва на български език между Доставчика и Работодателя, съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в секцията „Информация за Вашата фирма“

5.4. Настоящите Общи условия са достъпни на интернет страницата на Доставчика Тук , заедно с всички изменения и допълнения към тях.

5.5. За сключването на този договор и при заявяване за използване на платена Услуга, Доставчикът изрично уведомява Работодателя на имейл адреса по регистрация или на този посочен в секция „Информация за Вашата фирма“.

5.6. При използване на Услугата по т. 2.3., която не изисква регистрация от потребителите, договорът за използването й се счита за сключен от момента на първото й използване. В този случай настоящите Общи условия имат действие от момента на първото използване на услугата от потребителя до момента на преустановяване на използването й.

5.7. Работодателят се съгласява да бъде адресат и да получава електронни изявления по посочения от него имейл адрес, въведен при извършване на регистрацията или на този посочен в секция „Информация за Вашата фирма“ във връзка с настоящия договор и използването на Услугите в Сайта.

VI ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

6.1. С извършване на регистрацията на Работодателя се създава акаунт, до който му е осигурен отдалечен достъп чрез въвеждане на имейла, въведен при регистрация и избраната от него парола.

6.2. Достъпът до създадения акаунт предоставя възможност за попълване на информация за лицето/фирмата, която предлага работа. Информацията се въвежда в секция „Информация за Вашата фирма“. Въвеждането на тази информация е условие за изпозлването на Услугата, описана в т.2.1. от настоящите Общи условия.

6.3. При попълване на информацията в сектор „Информация за Вашата фирма“ Работодателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Работодателят се задължава своевременно да актуализира данните, посочени в регистрацията си и в секция „Информация за Вашата фирма“, в случай на промяна.

6.4. Класирането на публикуваните обяви от Работодателите в Сайта се извършва въз основа на избраната Услуга, чрез която е публиквана обявата като първи се класират обявите, публикувани чрез платена Услуга от по-високо ниво. След това се взема предвид момента на публикуване на обявата като първи се класират по-скоро публикуваните обяви.

6.5. Работодателят има право да използва Услугата добросъвестно и по предназначение. Работодателят не трябва да създава затруднения в използването на Сайта и на Услугата от другите потребители чрез използването на софтуер, скриптове, програмни езици или други технологии, които биха могли да създадат такива затруднения. Работодателят се задължава да не използва Услугата в противоречие с настоящите Общи условия, приложимото законодателство, морала и добрите нрави.

6.6. Работодателят е длъжен да публикува реални обяви, които не са подвеждащи, с тях не се накърняват права и законни интереси на трети лица и не съдържат изисквания с дискриминационен характер и изявления, които противоречат на закона, морала и добрите нрави.

6.7. Работодателят отговаря за всички действия, извършени чрез неговия акаунт, посредством използване на имейла по регистрация и паролата за достъп. В случай на неправомерен достъп или при съмнения за такъв Работодателят е длъжен незабавно да уведоми Доставчика на посочения в Общите условия електронен адрес.

6.8. Работодателят осигурява самостоятелно оборудването за достъп до Сайта, Услугата и нейното управление.

6.9. Във всеки момент преди, по време или след предоставяне на Услугата, Доставчикът има право да изисква от Работодателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените обстоятелства и лични данни, въведени при регистрацията и в секцията „Информация за Вашата фирма“.

6.10. В случай, че по някаква причина Работодателят е забравил или изгубил своята парола за достъп, Доставчикът има право да приложи обявената процедура за „Забравена парола", достъпна на адрес Забравена парола

6.11. Доставчикът придобива неизключително право върху обектите на интелектуална собственост на Работодателите /лога, авторски текстове и изображения/, които те са предоставили при регистрацията и попълването на информацията в секция „Информация за Вашата фирма“, за целите на предоставянето на Услугата, без да дължи възнаграждение за това.

6.12. Доставчикът има авторско право върху сайта и неговото съдържание, съобразно правилата на Закона за авторското право и сродните му права. Работодателят и нерегистрираните потребители на Сайта нямат право да използват, копират, променят или разпространяват това съдържание без съгласието на Доставчика или на друго правоимащо лице /партньор или друг потребител/ за цели различни от използването на Услугата.

6.13. Работодателят няма право да използва достъпната в Сайта информация и получаваните от него лични данни, отнасящи се до други регистрирани потребители, за цели различни от използването на Услугата.

6.14. Доставчикът не носи отговорност да действията на потребителите на Сайта, извършени при неговото изпозлване. Доставчикът не осъществява контрол върху тях, както и върху въвежданата в Сайта информация. Всеки потребител на Сайта сам отговаря за действията си, извършени в Сайта.

VII ИЗМЕНЕНИЕ НА УСЛУГИТЕ И ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

7.1. Доставчикът свободно и без предварително уведомяване и одобрение може да добавя, променя и премахва предлаганите на Сайта Услуги.

7.2. Настоящите Общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика, за което последният уведомява Работодателя чрез публикуването на новите условия на видно място на Сайта или в акаунта на Работодателя. Работодателят се смята уведомен от момента на публикуването им в Сайта.

7.3. След уведомяването за промените по т. 8.2. Работодателят разполагат с 15-дневен срок, в който да се запознае с тях и в случай, че не е съгласен с приложението им да прекрати договора с Доставчика. Промените на Общите условия влизат в сила след безрезултатното изтичането на този срок.

7.4. Потребителите, които използват Услугата без регистрация приемат новите Общи условия от момента на използването на Сайта след промяната им, без изрично уведомление за промяната.

7.5. Доставчикът си запазва правото на прехвърляне /цедиране/ на правата и задълженията по настоящите Общи условия.

VIII СПИРАНЕ И ОГРАНИЧАВАНЕ НА ДОСТЪПА ДО УСЛУГАТА

8.1. Доставчикът може временно да ограничи или преустанови предоставянето на Услугата по отношение на Работодателя, в случай че последният при използването на Услугата нарушава настоящите Общи условия, българското законодателство, морала или добрите нрави.

8.2. Доставчикът има право временно да ограничи или преустанови достъпа до Сайта и предосатвянето на Услугата, когато това е необходимо за извършване на профилактика, отстраняване на повреди и други свързани с това дейности.

8.3. В случаите по т.8.1. и т.8.2. Доставчикът своевременно възстановява предоставянето на услугата след отпадане на обстоятелството, причинило преустановяването и/или ограничението.

8.4. Доставчикът не отговаря за вреди и пропуснати ползи, настъпили в резултат на ограничаване и/или преустановяване при условията на т.8.1., 8.2. и 8.3. на достъпа до Сайта и предоставяне на Услугата, освен когато това се дължи на умисъл или груба небрежност от страна на Доставчика. Доставчикът във всички случаи отговаря до размера на заплатената цена за използваната от Работодателя Услуга, освен ако друго не е предвидено с императивна разпоредба на закона.

IX ПРЕКРАТЯВАНЕ

9.1. Договорът за предоставяне на Услугата се прекратява:

9.1.1. с изтичане на срока на договора, съгласно параметрите на избраната от Работодателя Услуга;

9.1.2. с прекратяване на регистрацията на Работодателя;

9.1.3. при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;

9.1.4. по взаимно съгласие;

9.1.5. с едностранно предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна;

9.1.6. при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;

9.1.7. при нарушаване на правилата на настоящите Общи условия, описани в раздел VI;

9.2. Доставчикът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие, да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че предоставяните услуги се използват в нарушение на настоящите Общи условия, приложимото законодателство, морала или добрите нрави.

X ЛИЧНИ ДАННИ

10.1. Информацията, въведена при регистриране и администриране на акаунта на Работодателя, се съхранява на външен хостинг, осигурен от "СуперХостинг.БГ" ЕООД, ЕИК 131449987. Информацията се съхранява до изтриване на акаунта от Работодателя. Достъпът до базата данни с информацията се осъществява чрез акаунт в хостинга с потребителско име и парола.

10.2. Въпросите, свързани с обработване на лични данни са уредени в Политиките за обработване на лични данни, достъпни на адрес:Тук

10.3. Работодателят е администратор на получените от него при използване на Услугата лични данни. Той се задължава, в това си качество, да осигури и спазва правилата за събиране, съхранение и обработка на лични данни, предвидени с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и Закона за защита на личните данни.

10.4. Работодателят се задължава:

10.4.1. да не обработва личните данни, получени от него при изпозлване на Услугата за цели различни и несъвместими с тези за самото изпозлване на Услугата;

10.4.2. да посочи актуални данни за конктакт, на които лицата, чиито данни обработва могат да упражнят правата си по Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни;

10.4.3. да не изисква, събира и обработва лични данни по чл. 9 и чл. 10 от Регламент (ЕС) 2016/679;

10.4.4. да преглежда и изтрива своевременно получени чрез Сайта лични данни, за които липсва правно основание за събиране, съхранение и обработка или то е отпаднало.

10.5. Работодателят носи пълна отговорност за зачитането и спазването на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни от страна на лицата, които получават достъп до данните чрез използване на Услугата през неговия акаунт и от страна на тези, на които някое от тези лица ги предоставят в последствие.

10.6. Работодателят носи отговорност за вредите, причинени от неспазването на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни, както и на настоящите Общи условия.

XI ДРУГИ УСЛОВИЯ

11.1. Недействителността на някоя от разпоредбите на тези Общи условия не води до недействителност на целия договор.

11.2. За неуредените в тези Общи условия въпроси се прилагат законите на Република България.

11.3. При наличие на несъгласие с оглед приложението на настоящите Общи условия и използването на Услугата в Сайта, Работодателят може да подаде жалба до Доставчика на посочения в настоящите Общи условия имейл за кореспонденция.

11.4. Когато спорът не може да се реши по взаимно съгласие и чрез взаимни отстъпки, страните могат да се обърнат към компетения съд.

11.5. Настоящите Общи условия са приети и влизат в сила за всички Работодатели и нерегистрирани потребители на Сайта на 01.03.2021г.

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Настоящата политика има за цел да Ви информира за извършваните от „РАБОТА ТУК“ ЕООД, наричан на краткост по-долу „Администратор“, дейности във връзка с обработването на личните данни на потребителите на сайта www.rabotatuk.com, наричан за краткост по-долу „Сайта“, целите, за които те се обработват, срокът за тяхното съхранение, правата на потребителите във връзка с обработката на техните лични данни и начинът, по който могат да бъдат упражнени, в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и другите приложимите актове на Европейския съюз и на Република България.

I ДАННИ ЗА АДМИНИСТРАТОРА И ЗА ОБРАБОТВАЩИЯ ЛИЧНИ ДАННИ

1.1. „РАБОТА ТУК“ ЕООД е българско юридическо лице, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 206403212, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, р-н Приморски, ул. „Иван Аксаков“ № 34, ет. 1, ап. 1.

1.2. „РАБОТА ТУК“ ЕООД е администратор на личните данни, които се обработват при и/или по повод изпълнението на услугите, извършвани чрез Сайта, по смисъла на чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679.

1.3. „РАБОТА ТУК“ ЕООД, в качеството си на администратор на лични данни и в качеството си на Доставчик на услуги на информационното общество на физически и юридически лица, извършвани чрез Сайта, обработва лични данни на потребителите, които го използват чрез външен хостинг, осигурен от "СуперХостинг.БГ" ЕООД, ЕИК 131449987.

1.4. "СуперХостинг.БГ" ЕООД, ЕИК 131449987, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1797, р-н Изгрев, ж.к. Изток, бул./ул. Д-р Г. М. Димитров № 36, телефон: 02/8108999, Факс: 02/8108966, електронна поща: office@superhosting.bg; rusanov@superhosting.bg , интернет страница: www.superhosting.bg е обработващ личните данни по възлагане на Администратора, наричан по-долу за краткост „Обработващ лични данни“

1.5. Искания до Администратора и до Обработващия личните данни могат да бъдат отправяни на конктактите с Администратора: телефон 0988837431 и имейл адрес: office@rabotatuk.com и на контактите на Обработващия личните данни: телефон: 02/8108999, Факс: 02/8108966, електронна поща: office@superhosting.bg ; rusanov@superhosting.bg . В съобщението следва да бъдат посочвани необходимите данни за Вашата индивидуализация и контакт за обратна връзка.

II ЛИЧНИ ДАННИ

2.1. Лични данни по смисъла на чл.4, т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679 са всяка информация, свързана с идентифицирането на физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано; физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.

2.2. Обработване на лични данни по смисъла на чл. 4, т.2 от Регламент (ЕС) 2016/679 означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

2.3. Регистър с лични данни по смисъла на чл. 4, т.6 от Регламент (ЕС) 2016/679 представлява всеки структуриран набор от лични данни, независимо от неговия вид и носител, достъпът до които се осъществява съгласно определени критерии.

III ЛИЦА, ЗА КОИТО СЕ ОБРАБОТВАТ ЛИЧНИ ДАННИ

3.1. По силата на настоящата Политика се обработват личните данни на следните категории лица:

3.1.1. физически лица, регистрирани в Сайта като хора, търсещи работа /Кандидати/;

3.1.2. физически лица, регистрирани в Сайта като лица и фирми, предлагащи работа и физически лица, посочени от тях за осъществяване на контакт;

3.1.3. физически лица, които използват Сайта без регистрация;

3.1.4. физически лица, които са направили контакт с „РАБОТА ТУК“ ЕООД по някои от достъпните в Сайта начини /телефон, имейл/ и физически лица, за които се съдържат лични данни в тези форми за контакт;

IV ОБРАБОТВАНИ ЛИЧНИ ДАННИ

4.1. По силата на настоящата Политика се обработват следните лични данни:

4.1.1. въведените при регистрация лични данни /имейл и парола/;

4.1.2. информация за извършването на регистрацията и приемането на Общите условия, под формата на логове;

4.1.3. въведените в секция „Моето представяне“ и „Информация за моята фирма“ лични данни;

4.1.4. качените от потребителите на Сайта снимки в създадените от тях акаунти;

4.1.5. лични данни съдържащи се в качени от потребителите на Сайта файлове /без значение от формата на файла/ в създадените от тях акаунти;

4.1.6. въведените лични данни при комуникация между потребителите през Сайта;

4.1.7. информация за кандидатстване по публикувана обява за работа, под формата на логове;

4.1.8. информация за влизане в създадените от потребителите на Сайта акаунти, под формата на логове;

4.1.9. информация събирана под формата на бисквитки. Информация за тях може да намерите Тук

4.2. Някои от посочените в т.4.1. лични данни се събират задължително, за да може да бъде изпозлвана предоставяната от „РАБОТА ТУК“ ЕООД услуга чрез Сайта. Тази информация е изрично обозначена при използването на Сайта. Извън задължителното изискуемите лични данни, лицето, изпозлващо Сайта само преценява каква информация да предостави.

4.3. Не се обработват лични данни от категорията на чл. 9 и чл. 10 на Регламент (ЕС) 2016/679. Такива са:

4.3.1. данните, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации, както и обработването на генетични данни, биометрични данни за целите единствено на идентифицирането на физическо лице, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическото лице.

4.3.2. данни, свързани с присъди и нарушения или със свързаните с тях мерки за сигурност.

4.4. Администраторът не следи въвежданите от потребителя лични данни, включително за тези по т. 4.3. Потребителят сам избира какви данни да посочи и той поема отговорност за този избор.

V ЦЕЛИ И ОСНОВАНИЯ ЗА ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ

5.1. Посочените в раздел IV лични данни се обработват за целите по предоствяне на Услугите в Сайта, а именно:

5.1.1. за сключване на договор за предостване на Услугите;

5.1.2. за изпълнение на сключения договор и за предоставяне на Услугите;

5.1.3. за защита на правата и законните интереси на други потребители на Сайта, на трети лица и на „РАБОТА ТУК“ ЕООД;

5.1.4. за изпълнение на законови задължения на „РАБОТА ТУК“ ЕООД;

5.1.4. за цели, за които лицето, чиито данни се обработват, изрично е дало своето съгласие;

5.2. Обработването на лични данни се извършва за конкретните и точно определени в т.

5.1. цели, като данните се обработват законосъобразно и добросъвестно и не могат да се обработват допълнително по начин, несъвместим с тези цели.

VI ПОЛУЧАТЕЛИ НА ЛИЧНИ ДАННИ

6.1. Не се разкриват лични данни на трети страни и получатели извън целите на изпълнението на Услугата /получаване на информация от Работодатели при кандидатстване по публикувана обява и достъп на регистрираните потребители в Сайта, които чрез него имат достъп до публикуваната от лицата информация в секциите „Моето представяне“ и „Информация за моята фирма“/, освен ако не е налице законово основание за получаване на данните или данните не са общодостъпни поради включването им в публичен регистър.

6.2. „РАБОТА ТУК“ ЕООД не е посредник и няма контрол върху начина, по който Работодателите и регистрираните потребители на Сайта обработват достъпните чрез Сайта лични данни. Отговорност за тяхното правомерно обработване носят съответните лица.

6.3. Извън случаите на т.6.1. получатели на данни съобразно конкретния случай могат да бъдат:

6.3.1. Държавни органи и органи, натоварени с публични функции, в рамките на техните правомощия (НАП, НОИ, МВР и други подобни);

6.3.2. Банки за нуждите на извършвани плащания на възнаграждения по предоставяне на платени Услуги;

6.3.3. Партньори на „РАБОТА ТУК“ ЕООД за целите на сключване на договор и изпълнение на Услугите.

6.3.4. В случай на промяна на собствеността на „РАБОТА ТУК“ ЕООД за целите на прехвърлянето на правата по сключените договори с потребителите;

VII СРОК ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

7.1. Личните данни се обработват за период с минимална продължителност съгласно целите за обработка и предвиденото в действащото законодателство в съответствие с принципа за ограничение на съхранението.

7.2. Срокът за съхранение на личните данни е следният:

7.2.1. данните, въведени при регистрация и информация за извършената регистрация /логовете за регистрация/ се съхраняват в срок до 1 година след прекратяване на регистрацията, съгласно изискванията на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (ЗЕДЕУУ);

7.2.2. данните, въведени при попълване на информацията в секции „Моето представяне“ и „Информация за моята фирма“ се съхраняват за времето до изтриване на съответната информация или по прекратяване на регистрацията. „РАБОТА ТУК“ ЕООД като доставчик на услуга на информционното общество, при която се съхранява предоставена от получателя на услугата информация, не отговаря за нейното съдържание, както и за дейността на получателя на услугата, поради това той не съхранява информацията до момента на нейното изтриване. В случай, че тази информация и/или дейността на получателя на услугата е противоправна и по искане от компетентен държавен орган, „РАБОТА ТУК“ ЕООД е длъжно да съхрани и предостави тази информация, съгласно изискванията на Закона за електронната търговия (ЗЕТ);

7.2.3. информация за изпратените кандидатури по публикувани от Работодателите обяви за работа /логове за кандидатстване/ се съхраняват в срок до 1 година, съгласно изискванията на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (ЗЕДЕУУ);

7.2.4. информация за влизането в създадения от потребителя на Сайта акаунт /логове за влизане/ се съхранява в срок до 1 година след прекратяване на регистрацията, съгласно изискванията на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (ЗЕДЕУУ);

7.2.5. информация, предоставена чрез осъществена кореспонденция с Администратора, включително във връзка с подадени жалби и оплаквания се съхранява в срок до 5 години от предоставянето й, с оглед съдебната защитата на правата на другите потребители на сайта, на трети лица или на „РАБОТА ТУК“ ЕООД;

7.2.6. информацията, събирана посредством изпозлваните от Сайта бисквитки, се съхранява в срок до 6 месеца от последното използване на услугите на Сайта;

VIII ПРАВА НА ЛИЦАТА, ЧИИТО ЛИЧНИ ДАННИ СЕ ОБРАБОТВАТ

8.1. Право на информираност: лицето, чиито данни се обработват има право на информация във връзка с обработването на данните. В изпълнение на това задължение „РАБОТА ТУК“ ЕООД създава настоящите Политики за защита на личните данни и информира потребителите на Сайта за тях;

8.2. Право на достъп: лицето, чиито данни се обработват има право на информация за това дали неговите лични данни са обект на обработка, право на достъп до тях и право на информация за тяхното обработване и за правата му във връзка с това.

8.3. Право на коригиране: лицето, чиито данни се обработват има право да коригира личните си данни, когато те са неточни и непълни.

8.4. Право на „бъдеш забравен“: лицето, чиито данни се обработват има право да поиска обработваните лични данни да бъдат изтрити при наличие на условията на чл. 17 от Регламент (ЕС) 2016/679.

8.5. Право на ограничение на обработването: лицето, чиито данни се обработват има право да ограничи обработването на данните.

8.6. Право на преносимост на данните: лицето, чиито данни се обработват има право да получи личните данни, които го засягат и които той е предоставил, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и има правото да прехвърли тези данни на друг администратор без възпрепятстване от Администратора, при наличие на условията на чл. 20 от Регламент (ЕС) 2016/679.

8.7. Право на оттегляне на съгласието за обработване на лични данни: лицето, чиито данни се обработват има право да оттегли съгласието си за това.

8.8. Право на възражение: лицето, чиито данни се обработват има право на възражение срещу обработването на личните данни, отнасящи се до него на основанията, предвидени в Регламент (ЕС) 2016/679.

8.9. Право на жалба до надзорен орган: лицето, чиито данни се обработват има право да подаде жалба до надзорен орган, когато смята че правата му по Регламент (ЕС) 2016/679 са нарушени. Жалбата може да бъде подадена до Комисията за защита на личните данни на Република България, с адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, електронна поща: kzld@cpdp.bg, интернет страница: www.cpdp.bg.

8.10. Горните права може да упражните чрез отправено искане до Администратора или до Обработващия личните данни, в което следва да бъде посочено конкретно Вашето искане. Искането следва да бъде подписано и изпратено на някой от посочените в настоящите Политики за защита на личните данни контакти.

ПОЛИТИКИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИ

Настоящата политика има за цел да Ви информира за използваните от „РАБОТА ТУК“ ЕООД бисквитки при посещение на сайта www.rabotatuk.com

I ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

1.1. Бисквитките (Cookies) са пакет информация, изпратен от уеб сървър към Интернет браузър, а след това връщан от браузъра всеки път, когато той получи достъп до този сървър.

1.2. Целта на бисквитките е да увеличи функционалността на сайта при използването му от страна на потребителя и да направи посещението му на сайта персонализирано. Бисквитките позволяват на сайта да запомни действията и предпочитанията на потребителя за определен период от време.

1.3. Посещавайки сайта потребителят се съгласява с изпозлването на задължителните бисквитки. При съгласие от страна на потребителя се изпозлват и други видове бисквитки.

II ВИДОВЕ БИСКВИТКИ

2.1. Задължителни бисквитки /за сесия и управление на навигацията/: необходими са за правилното функциониране на сайта. Бисквитките действат за периода на използването на сайта.

2.2. Функционални бисквитки: позволяват използването на пълната функционалност на сайта. Действат за период от 6 месеца от последното изпозлване на сайта.

2.3. Аналитични бисквитки: позволяват анализиране на посещенията в Сайта и начина на престоя на потребителите. Действат за период от 6 месеца от последното изпозлване на сайта.

2.4. Бисквитки на трети страни: контролират се от се от трети лица и са необходими за връзката на сайта с други системи, мрежи и сайтове като например Google Analytics, Facebook и други.

2.5. Бисквитки за сигурност: необходими са за предотвратяване на неоторизиран достъп до създадения акаунт.

III КОНТРОЛ

3.1. Потребителят може да изтрие и да осъществява контрол върху инсталираните бисквитки. Повече за начините, по които може да се направи това вижте тук https://aboutcookies.org

3.2. Ограничаването и изтриването на бисквитките могат да повлиаят върху използването на сайта и неговите функционалности.